Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden als interim manager draait het niet alleen om het waarborgen van de uitvoering van het primaire proces (kinderen zich in de meest optimale omstandigheden te laten ontwikkelen), maar wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van de school en het team (bijvoorbeeld in de richting van een professionele leergemeenschap).

Ik kijk wat al goed gaat, en onderzoek wat nog beter kan. Tijdens de interim-periode kunnen teamleden begeleid en gecoacht worden op hun pedagogisch, didactisch en professioneel handelen.  Wat voor mij van essentieel belang is, is dat mensen hun verhaal kunnen doen. Aan de hand van doorvragen en ‘doorluisteren’ vormt zich het verhaal van de organisatie zoals deze nu is, en waar deze naar toe wil. Daarbij staat kwaliteit voorop.

Je kunt vanuit twee perspectieven naar kwaliteit kijken: vanuit de organisatie en vanuit de klant. Voor mij is de definitie van kwaliteit vanuit de klant: ERVARING – VERWACHTING = KWALITEIT. Door de ervaringen en verwachtingen van betrokkenen (team, ouders, leerlingen, bestuur) helder te krijgen en aan elkaar te verbinden wordt een plan opgesteld om aan de verwachtingen te voldoen, of nog beter: deze te overtreffen.

Vanuit de organisatie bekeken, valt kwaliteit uit te drukken ALS REALISATIE – AMBITIE  = KWALITEIT. Uitgangspunt daarbij zijn de waarden van de organisatie, die vervolgens zijn uitgewerkt in het concept van de school. Dat moet vervolgens zichtbaar worden in tastbare middelen en zichtbaar gedrag.

Als organisatie wil je vanuit beide perspectieven positieve kwaliteit realiseren. Soms is daar een extra impuls voor nodig. Ik help uw organisatie graag op weg!

Opdrachten

Opdracht 6: directeur a.i. basisschool regio Utrecht, augustus 2022 – heden
Inzet: 3 dagen per week
Opdracht:
Vervangen van de directeur die is uitgevallen vanwege ziekte. De primaire opdracht van de interim-directeur is ervoor te zorgen dat de school verder gaat op de ingeslagen weg: het duurzaam verhogen van de onderwijskwaliteit.

Opdracht 5: directeur a.i. basisschool West Brabant, april 2021 – juli 2022
Inzet: 3 dagen per week
Opdracht:
 De directeur van de school heeft zijn taak vanwege gezondheidsproblemen neergelegd. De interim- directeur is verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken tot er een nieuwe vaste directeur is gevonden. Speerpunten: EDI, dynamisch groepsplan, plan van aanpak NPO gelden opstellen en uitvoeren. Professionele cultuur verder implementeren in de school.
Resultaat: Kwaliteitszorg is verder geborgd, proces om het gebouw aan te passen in gang gezet. Professionele cultuur is verder in ontwikkeling. Nieuwe directeur is gestart per augustus 2022.

Opdracht 4: directeur a.i. basisschool West Brabant, augustus 2020 – april 2021
Inzet: 3 dagen per week
Opdracht: Door vertrek van de directeur is een vacature ontstaan. De interim-directeur zorgt ervoor dat de school zonder kwaliteitsverlies verder draait en brengt in kaart wat de stand van zaken van het onderwijs op de school is. De interim-directeur is betrokken bij de werving van een nieuwe, vaste directeur.
Resultaat: De kwaliteit van het onderwijs is geïnventariseerd en vervolgens is een systeem met kwaliteitskaarten opgezet om verder te verbeteren en te borgen. Nieuwe directeur is gestart per april 2021.

Opdracht 3: directeur a.i. basisschool West Brabant, augustus 2019 – juli 2020
Inzet: 3 dagen per week
Opdracht: De vaste directeur van de school reïntegreert na ziekte. De interim-directeur zorgt er samen met de directeur voor dat de school zonder kwaliteitsverlies verder draait. De interim-directeur wordt ingezet om het onderwijsinhoudelijke proces in de school verder te ontwikkelen, in overleg met de vaste directeur.
Resultaat: Er is een systeem met kwaliteitskaarten opgezet waardoor zaken beter geborgd kunnen worden. Proces rond professionele cultuur is gestart. De directeur heeft de school weer overgenomen.

Opdracht 2: directeur a.i. twee basisscholen West Brabant,  augustus 2018 – juli 2019
Inzet: 3 dagen per week
Opdracht: Beide basisscholen hebben een eigen concept en identiteit, zitten samen met een school van een ander bestuur in één gebouw. Geef leiding aan de twee scholen, zodanig dat de nieuwe vaste directeur verder kan bouwen op wat reeds is neergezet. De interim directeur maakt deel uit van de BAC voor een nieuw te benoemen directeur.
Resultaat: De scholen hebben het schooljaar zonder kwaliteitsverlies doorlopen. Voor beide scholen is een nieuw schoolplan ‘op maat’ gemaakt, in samenwerking met teams en betrokken geledingen. De schoolplannen zijn erop gericht beide scholen sterker te profileren en het aanbod van de stichting waar de scholen onder ressorteren te verbreden. Er is een nieuwe directeur benoemd die hiermee samen met beide teams aan de slag gaat.

Opdracht 1: directeur a.i. basisschool West Brabant, januari 2018 – juli 2018
Inzet: 3 dagen per week
Opdracht: Zorg voor rust en duidelijkheid in de school, met name voor het team. Creëer een goede startsituatie voor de nieuw aan te stellen directeur.
Resultaat: Er is een nieuwe vaste directeur gevonden, die samen met het team verder vorm gaat geven aan de school.