Verklaring van begrippen

Wbp: Wet bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Opdrachtgever: De (rechts)persoon die de opdracht toekent aan de opdrachtnemer en in dezen verantwoordelijk is voor de betaling van de in de offerte afgesproken vergoeding.

Opdrachtnemer: De persoon, te weten Jeroen Ulijn, die uit naam van het bedrijf Ulijn Interim en Advies opdrachten uitvoert bij de opdrachtgever of een afgeleide daarvan, volgens de in de offerte opgenomen en gemaakte afspraken.

Klant: De persoon (het team, de organisatie), niet genoemd de opdrachtgever, die gebruik maakt van de diensten van Ulijn Interim en Advies. Bijv. een school die onderdeel is van een opdrachtgever.

Persoonsgegevens

Ulijn Interim en Advies verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp.

Ulijn Interim en Advies gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen  met betrekking tot een (mogelijke) opdracht.

Ulijn Interim en Advies slaat alleen de hoogstnoodzakelijke gegevens op.
Persoonsgegevens worden door Ulijn Interim en Advies uitsluitend bewaard ten behoeve van:

  1. Lopende opdrachten bij opdrachtgevers.
  2. Mailings voor potentiële opdrachtgevers.
  3. Facturatie.
  4. Opdrachtnemers voor opdrachten van Ulijn Interim en Advies.

Item

Bewaartermijn

Lopende opdrachten bij opdrachtgevers

5 jaar

Mailinglijsten

Op verzoek van betrokkene, op gewenst moment

Facturatie

5 jaar

Opdrachtnemers

Op verzoek van betrokkene, op gewenst moment

* In geval van heropening van het dossier na enkele jaren, kan Ulijn Interim en Advies hierop terugvallen. page1image2629994032page1image2629994304

Bezoekt u de website van Ulijn Interim en Advies, dan worden algemene bezoekgegevens automatisch bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Ulijn Interim en Advies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden zeker niet aan derden verstrekt.

Grondslag van de verwerking

Ulijn Interim en Advies moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp).

Daarnaast heeft Ulijn Interim en Advies deze gegevens nodig om de opdracht van de opdrachtgever uit te kunnen voeren (artikel 8, sub b, van de Wbp).
Gegevens die hiervoor nodig zijn, worden uitsluitend gedeeld met de opdrachtgever (NAW-gegevens) en/of klant (gegevens m.b.t. de inhoud van de begeleiding).

Uw privacyrechten

Opdrachtgevers en klanten hebben te allen tijde het recht hun eigen gegevens op te vragen bij Ulijn Interim en Advies (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van de persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ulijn Interim en Advies streeft ernaar binnen 4 weken op uw verzoek te reageren.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Ulijn Interim en Advies info@ulijn.com

Opgemaakt op: 25 mei 2018